Blog ini sesuai dipamer dalam chrome browser dan paparan lanskap

Sabtu, 8 Disember 2012

KISSM - Nilai dan Etika Nota, soalan dan jawapan Kursus Induksi Sistem Sarraan Malaysia
Terangkan kepentingan nilai dan etika dalam perkhidmatan awam.

NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
OBJEKTIF KURSUS: DI AKHIR KURSUS INI PESERTA-PESERTA AKAN DAPAT:
i) Meningkatkan kefahaman mengenai nilai dan etika terutamanya berkaitan dengan Perkhidmatan Awam
ii) Menghayati Nilai dan Etika dari perspektif individu dan organisasi,
iii) Membentuk penjawat awam yang bermoral dan beretika tinggi.

KANDUNGAN KURSUS
I)DEFINISI NILAI
II)DEFINISI ETIKA
III)KONSEP ETIKA KERJA
IV)TERAS PERKHIDMATAN
V)LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN NILAI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM
VI)NILAI UTAMA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
VII)NILAI MURNI DALAM ISLAM
VIII)TONGGAK 12

DEFINISI NILAI
Nilai adalah ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat.
Mengikut kajian sejarah, ilmu, kebijaksanaan, keadilan dan iktidal ( temperance ) merupakan nilai-nilai utama masyarakat.
( Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam INTAN,1991 )DEFINISI ETIKA
Etika bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Seseorang anggota perkhidmatan awam berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap peranan dan perilaku seseorang pekerja dalam kerajaan.
( Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam-INTAN, 1991 )
DEFINISI ETIKA
Etika merupakan prinsip moral atau nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Prinsip moral dan kesedaran akhlak ini tidak boleh dicapai oleh seseorang tanpa menjalin perhubungan sosial dengan orang lain.
( Shukri Ahmad & Razali Mat Zin,2001-Adab & Etika Kerja dalam Organisasi )
TERAS PERKHIDMATAN AWAM
1 . BERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN AWAM
2 . BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB
3 . BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI
4 . BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBAH DAN KEMESRAAN
5 . BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN
NEGARA
6 . BEKERJASAMA DALAM MEMBENTERAS KELEMAHAN DAN MUSUH NEGARA
7 . BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA

LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
I) Panduan Perkhidmatan Cemerlang ( 1979)
II) Penggunaan Kad Perakam Waktu
III) Kempen Bersih, Cekap dan Amanah (1982)
IV) Dasar Pandang Ke Timur
V) Peggunaan Tanda Nama
VI) Kepimpinan Melalui Teladan
VII) Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran Awam
VIII) Tonggak Dua Belas
X) Citra Karya (Rukun Negara, Perintah Am, Arahan Perbendaharaan, PKPA.)

NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
NILAI-NILAI PERIBADI ASAS
•TAAT SETIA
•AMANAH
•BERTANGGUNGJAWAB
•IKHLAS
•DEDIKASI / TEKUN
•BERDISIPLIN

NILAI-NILAI ISLAM
AMANAH
TANGGUNGJAWAB
IKHLAS
DEDIKASI
SEDERHANA
TEKUN
BERSIH
BERDISIPLIN
BEKERJASAMA
BERBUDI MULIA
BERSYUKUR
" PEMIKIRAN,TINDAKAN DAN PERILAKU ANGGOTA-ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM BERASASKAN KEPADA NILAI-NILAI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM"


NILAI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM

1.                   Jelaskan cirri-ciri atau perlakuan seseorang pegawai awam yang mencerminkan seseorang pegawai itu menghayati nilai-nilai ikhlas dan dedikasi

Jawapan:

Ikhlas;
·         Tidak menunjuk-nunjuk dalam menjalankan tugas kepada pegawai-pegawai atasannya
·         Tidak memilih sesuatu tugas tertentu untuk dilasanakan umpamanya tidak mengutamakan tugas yang ada hubungan dengan kenaikan pangkat malah tidak mengenepikan tugas yang kurang berhubung dengan kenaikan ; dan

Dedikasi
·         Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia menjalankna tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya;
·         Tidak berputus asa dalam melaksanakan tugas dan sentiasa mengharapkan kejayaan ; dan
·         Sanggup menghadapi cabaran dan persaingan dalam perubahan semasa demi meningkatkan maruah agama,bangsa dan negara


2.                   ‘Akauntabiliti’ merupakan salah satu nilai yang penting dalam perkhidmatan awam terutamanya dalam menguruskan kewangan di sector awam. Kekurangan tahap akuntabiliti boleh menyebabkan berlakunya penyelewengan dan penyelahgunaan kuasa. Jelaskan lima tindakan yang perlu dijalankan bagi meningkatkan ‘akuntabiliti’

Jawapan:

Tindakan-tindakan bagi meningkat ‘akuantabiliti’:

i.pihak pengurusan perlu menyatakan dengan jelas akauntabiliti bagi setiap tugas dan tanggungjawab
ii.sistem akauntabiliti perlu diwujudkan di semua agensi kerajaan yang menetapkan tugas dan tanggungjawab setiap pekerja yang terlibat dalam melaksanakan satu tugas. Sistem ini perlu mengandungi penentuan tanggungjawab bagi setiap pekerja dan jenis tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya
iii. akauntabiliti hendaklah dinyatakan secara bertulis dan di dokumenkan melalui undang-undang, prosuder,peraturan dan arahan-arahan yang spesifik;
iv. system kawalan kewangan perlu megambil perhatian ke atas tiga aspek yang penting, iaiitu:
·         system belanjawan yang berkesan bagi pengagihan dan pembahagian peruntukan kewangan
·         mengawas dan mengawal penggunaan tenaga manusia,asset dan perkhidmatan
·         mewujudkan system perakaunan yang cekap dan kemaskini

v.                  system pengawalan dan pengawasan seperti audit dalaman hendaklah dipertingkatkan keupayaannya
vi.                 penguatkuasaan hendklah diambil perhatian agar arahan-arahan dan peraturan jabatan dilaksanakan dengan tegas dan berkesan; dan
vii.               akauntabiliti di peringkat individu di tingkatkan melalui perubahan-perubahan diri seseorang individu itu dengan penerapan nilai-nilai murni dan positif seperti bersih,cekap dan amanah dan sebagainya.


3.                   ‘Tonggak 12’ telah diperkenalkan bertujuan untuk menerapkan nilai, norma dan etika perkhidmatan di kalangan penjawat awam. “Ketekunan membawa kejayaan” merupakan salah satu daripada tonggak tersebut. Huraikan pengertian serta nyatakan sepuluh amalan positif yang memperlihatkan nilai berkenaan.

Jawapan:

Pengertian;
Ketekunan bererti memberi tumpuan kepada sesuatu kerja hingga selesai dengan sempurnanya dan membawa kejayaan serta kecemerlangan kepada agensi dan individu.

Amalan positif:
i.                     gigih dalam melaksanakan tugas yang mencagar
ii.                   rajin dan sintiasa berusaha
iii.                  tekun dalam menjalankan tugas
iv.                 sabar dalam menghadapi cabaran pekerjaan
v.                  berpandangan jauh
vi.                 bersemangat dalam melaksanakan tugas yang diarah
vii.               dedikasi dalam mencapai matlamat organisasi
viii.              sanggup berkorban
ix.                  cekal menghadapi kesulitan semasa bertugas
x.                   tidak patah semangat
xi.                  bercita-cita tinggi


4.                   Etika perkhidmatan awam adalah berteraskan kepada 7 ‘Teras perkhidmatan’. Huraikan lima daripada tujuh ‘teras perkhidmatan’ tersebut.

Jawapan:

i.                     berazam meninggikan mutu perkhidmatan

·         seseorang pekerja bertanggungjawab itu membaiki mutu perkhidmatannya dengan meningkatkan kemahirannya menerusi latiah-latiahn tertentu, pembacaan,perbincangan dan lain-lain lagi.Kesediaan seseorang pekerja untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dirinya tanpa diperingatkan oleh ketuanya adalah satu sikap yang terpuji

ii.                   bekerja dengan penuh bertanggungjawab

·         setiap pekerja dikehendaki bertabnggungjawab bererti melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin seperti mana yang diharapkan oleh organisasi

iii.                  berusaha mengikis sikap mementingkan diri

·         kakitangan kerajaan perlu menyifatkan dirinya sebagai penggerak masyarakat tanpa mempergunakan kedudukannya bagi mencari keuntungan diri sendiri. Sifat sombong dan bongkak perlu dihapuskan dan digantikan dengan perasaan insaf dan sopan.

iv.                 berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan

·         negara mempunyai rakyat yang berbilang bangsa dan keturunan serta mengamalkan pelnbagai kepercayaan dan budaya. Keadaan ini memerlukan semua kakitangan kerajaan bekerja dengan muhibbah dan kemesraan

v.                  bekerja kea rah memajukan pemikiran rakyat

·         adalah menjadi kewajipan bagi setiap kakitangan kerajaan membantu memberi kefahaman kepada masyarakat awam tentang dasar, program serta hasrat kerajaan agar pembangunan dan perubahan yang dibawa oleh kerajaan dapat dilaksanakan dengan lancer dan jayanya.

vi.                 bekerjasama dalam membenteras keselamatan dan musuh-musuh negara

·         semua pihak adalah terlibat dalam uasaha membenteras kelemahan negara seperti kemiskinan , kejahilan dan rasuah. Kerjasama antara semua pihak awam perlu swasta serta golongan-golongan tertentu adalah penting bagi memastikan keamanan serta menggerakkan negara kea rah pembangunan yang menyeluruh

vii.               berpegang teguh kepada ajaran agama

·         berpegang teguh kepada ajaran agama merupakan satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan tugas. Ini  adalah kerana agama itu sendiri membawa nilai-nilai yang baik dalam membentuk pekerja yang jujur, cekap dan berkesan.5.                   Seseorang pegawai awam sewajarnya memahami dan mengamalkan nilai-niali murni dan etika kerja dalam pengurusan seharian. Huraikan pengertian nilai dan etika kerja berikut dalam konteks pengurusan sebuah organisasi.

a.      akauntabiliti
b.      integriti
c.      profesionalisme

Jawapan:

a.                  Akauntabiliti

·         Bermakna tanggungjawab seorang terhadap tugas-tugas yang perlu dilaksanakan dari konteks pengurusan organisasi dalam perkhidmatan awam, akauntabiliti bermaksud tanggungjawab pegawai-pegawai dan kakitangan awam dalam melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan bagi memastikan pencapaian matlamat serta ibjektif tugas-tugas tersebut.
·         Pelaksanaan tugas-tugas tersebut hendaklah mengikut peraturan yang telah ditetapkan.Undang-undang yang berkuatkuasa, prosuder dan arahan, sikap cermat dan cekap perlu diutamakan.

b.                  Integriti

·         Sering dihubungkaitkan dengan nilai-nilai amanah, jujur,kebolehpervayaan dan sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri,.Dalam kontek pengurusan organisasi, sebarang kerja yang dilakukan hendaklah dengan penuh ketulusan hati dan tahu menggunakan kuasa dengan adil dan saksama

c.                  profesionalisme

·         bermakna setiap anggota organisasi harus mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan kemahiran yang mencukupi bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan akan dapat dihasilkan jika masalah yang dibangkitkan dapat diselesaikan secara professional. Oleh itu, setiap anggota organisasi hendaklah sentiasa berusaha meningkatkan kebolehan dan kemahiran yang sedia ada.


6.                   Berdasarkan kepada ‘tonggak 12’ huraikan amalan-amalan positif dan negative yang berkaitan dengan tonggak “kemuliaan kesederhanaan”

Jawapan:

Amalan positif:

·         Jelas dan jitu dalam pemikiran,penulisan dan percakapan
·         Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan
·         Tidak membazir di dalam perbelanjaan pejabat
·         Bersifat pemaaf di dalam pergaulan
·         Boleh menerima teguran
·         Berlaku adil dalam semua tindakan
·         Menepati janji
·         Sedia menerima cadangan dan nasihat
·         Jujur dan ikhlas
·         Merendah diri
·         Bijaksana dalam membuat pertimbangan
·         Bermaruah dan berhemah tinggi
·         Berjimat cermat
·         Cermat dalam kata-kata
·         Tidak memperagakan kemewahan
·         Mesra dalam pergaulan
·         Senang didampingi oleh semua pihak

Amalan negative :

·         Menonjol-nonjolkan diri
·         Bercakap dengan menggunakan perkataan bombastic
·         Mengada-ngada
·         Sombong dan meninggi diri
·         Menyukarkan persoalan yang mudah
·         Memperbesarkan perkara kecil
·         Kedekut atau berlebihan dalam memenuhi keperluan organisasi
·         Berlebihan dalam mengampu ketua
·         Memperagakan kemewahan dan kedudukan
·         Kerap menghias diri di pejabat
·         Membazir dan merosakkan harta benda kerajaan
·         Bersifat melampau dan keterlaluan dalam semua hal.


7.                   Huraikan lima nilai-nilai peribadi asas yang perlu diamalkan atau dihayati oleh seseorang anggota perkhidmatan awam dalam menjalankan tugas-tugas sehariannya.

Jawapan:

Nilai-nilai yang perlu dihayati oleh pegawai-pegawai kerajaan ialah

i.                     adil
ii.                   amanah
iii.                  bertanggungjawab
iv.                 ikhlas
v.                  dedikasi
vi.                 tekun
vii.               berdisiplin
viii.              bekerjasama
ix.                  berbudi mulia
x.                   bersyukur
xi.                  jujr
xii.                baik hati
xiii.               rajin
xiv.              menepati masa


8.                   Huraikan pengertian tiga daripada nilai-nilai berikut :

a.      amanah
b.      bekerjasama
c.      berdisiplin
d.      bertaggubgjawab


a.                  Amanah

·         Bermakna boleh dipercayai sama ada menjalankan tugas ataupun menyimpan rahsia. Seseorang yang mempunyai nilai ini tidak akan menyeleweng dari tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Setiap urusan yang dipertanggungjawabkan akan ditunaikan serta dilaksanakan sebaik mungkin.
·         Nilai amanah ini akan membentuk perilaku individu yang mulia. Sebagai manusia kita hendaklah menunaikan amanah kepada Tuhan ,negara,organisasi,masyarakat,keluarga dan diri sendiri.

b.                  Bekerjasama

·         Kita masing-masing memerlukan dan diperlu antara satu sama lain. Kerjasama yang diperlukan ini ialah kerjasama antara angota-anggota kerajaan di semua peringkat, semua perkhidmatan dan semua Kementerian.kerjasama juga penting antara sector awam dan sector swasta

c.                  berdisiplin

·         akur dan patuh kepada semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perkhidmatan dan tugas yang dijalankan. Patuh kepada perintah, rajin serta sentiasa berusaha mencari kemajuan dan kejayaan

d.                  bertanggungjawab

·         bermakna kewajipan yang perlu dilaksanakan atau disempurnakan. Segala akibat dari tindakan serta perbuatannya akan dipertanggungjawaqbkan olehnya. Akauntabiliti adalah merupakan antara cirri utama nilai bertanggungjawab. Seseorang yang bertanggungjawab sentiasa sanggup dirinya dinilai dan diperiksa.


9.                   Nyatakan sebab-sebab mengapa etika perkhidmatan awam diwujudkan dan berikan tujuh amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah agensi kerajaan bagi melaksanakan etika tersebut.

Jawapan:

a.   sebab-sebab etika perkhidmatan awam diwujudkan

·         Permintaan rakyat ke atas perkhidmatan awam terus meningkat dan mereka mahukan satu pentadbiran yang dapat memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan
·         Adanya tuduhan bahawa terdapat penyelewengan di dalam perlaksanaan dasar-dasar kerajaan
·         Kerajaan berazam untuk meninggikan lagi mutu kecekapan dan prestasi perkhidmatan awam
·         Disebabkan factor-faktor luar seperti kemorosotan ekonomi, ancaman keselamatan kepada rantau ini dan kemunculan gejala-gejala social yang kurang sihat.

b.                  amalan-amalan yang boleh dilaksanakan

·         pemberian penghargaan
·         mengadakan dialog serta perbincangan untuk menerangkan cara perlaksanaan etika perkhidmatan awam
·         menubuhkan jawatankuasa kelab sukan kebajikan dan social
·         mengeluarkan berita jabatan
·         mengadakan majlis jamuan minum the dan sebagainya
·         menganjurkan majlis syarahan / ceramah agama
·         memberi kakitangan kursus / latihan
·         mengadakan pertandingan pejabat terbersih
·         mengadakan lawatan mengejut untuk menaksir perjalanan kerja-kerja pejabat
·         menyediakan manual kerja
·         penyediaan buku panduan
·         mewujudkan perpustakaan jabatan


10.               Berikut adalah di antara etika perkhidmatan yang terkandung di dalam tonggak 12 yang menjadi teras kepada kakitangan kerajaan bagi meningkatkan prestasi masing-masing:

i.                     menghargai masa
ii.                   keseronokan bekerja
iii.                  pengaruh teladan
iv.                 kewajipan menjalankan tugas

Jawapan:

i.                     menghargai masa

·         setiap kakitangan kerajaan haruslah berusaha kea rah penggunaan masa secara maksimum. Ini dapat dilakukan dengan cara mendisiplinkan diri dan menggunakan catatan penggunaan masa setiap hari.
·         Tepat pada masa  hendaklah dijadikan tabiat yang harus dimulakan, bisakan dan dikekalkan kerana ia merupakan maruah diri dan adanya rasa hormat pada orang lain.

ii.                   keseronokan bekerja

·         konsep kerja sebagai ibadat akan menimbulkan dedikasi,ketekunan,amanah,bertanggungjawab dan ikhlas
·         kerja akan menyeronokkan jika seseorang berasa bangga dengan hasil kerjanya dan bersikap positif terhadap cabaran baru.

iii.                  pengaruh teladan

·         sifat merendah diri memerlukan kekuatan peribadi dan kebijaksanaan. Ketua yang mempunyai sifat ini dihormati pejerjanya dan lebih mudah mengawal organisasi
·         ketua yang tegas tetapi adil lebih senang meningkatkan produktiviti dan kualiti organisasi serta lebih mudah dicontohi.

iv.                 kewajipan menjalankan tugas

·         sentiasa bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan
·         tekun dan sabar dalam menjalankan tugas dan boleh diharap untuk menyempurnakan tugas.


11.          Huraikan  lima nilai-nilai profesionalisme yang semestinya ada pada kakitangan Perkhidmatan Awam

Jawapan

Nilai-nilai Profesionalisme

1.             Berilmu

        Mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan kemahiran yang mencukupi.
        Setiap anggota sentiasa berusaha untuk meningkatkan kebolehan dan kemahiran sedia ada.


2.                     Kreatif dan inovatif

·         Menggalakkan penyertaan yang lebih gigih oleh anggota organisasi
untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam   organisasi.

3.                     Integriti

§  Dikaitkan dengan nilai-nilai amanah, jujur, kebolehpercayaan.
§  Sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri.
§  Sebarang tugas dilaksanakan dengan penuh ketelusan hati
§  Mengguna kuasa dengan adil dan saksama.


4.              Akauntabiliti
§  Tanggungjawab melaksanakan tugas
§  Memastikan pencapaian objektif dan matlamat tugas-tugas  tersebut.
§  Mengikut peraturan yang ditetapkan, undang-undang yang berkuatkuasa prosedur dan dan arahan.
§  Perlulah cekap dan mengutamakan sikap berhati-hati dan cermat.
§  Memastikan tidak ada pembaziran yang menjejaskan penggunaan sumber-sunber awam.

5.             Berkecuali
§  Tanpa membawa apa-apa bentuk tekanan luar berhubung dengan sesuatu tuntutan yang berkaitan dengan tugas awamnya.
§  Bersedia dan berusaha dengan bersungguh-sungguh melaksanakan semua dasar , program dan aktiviti yang telah direncanakan oleh kerajaan.
§  Tidak dibenarkan bergiat secara aktif mana-mana parti politik untuk mengelakkan kerajaan daripada menghadapi keadaan serba salah.
    
6.             Kepimpinan

        Memiliki ciri-ciri kepimpinan yang berkesan.
        Berupaya mendorong, merangsang, membangun serta mengembeling sepenuh tenaga, kepakaran dan peralatan yang ada bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan.
        Mempunyai wawasan yang jelas.
        Mampu memberi panduan, dengan sistematik dan berkesan.
        Pengurusan masa yang berkesan.
        Membuat keputusan yang berkesan.

     
7.             Bekerjasama

        Budaya antara jabatan/kementerian dalam melaksana tugas bagi mencapai objektif.
        Setiap anggota tidak mungkin dapat melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan secara bersendirian.
        Kerjasama perlu pada semua peringkat dan antara sektor.


8.             Berorientasikan pelanggan

        Bersedia memenuhi kehendak pelanggan dan stakeholder.
        Berfikiran terbuka dan bersedia mendengar pandangan pelanggan.
        Sentiasa mendampingi pelanggan bagi mendapatkan idea-idea baru bagi meningkatkan prestasi dan mutu kerja.
        Sentiasa responsif dan proaktif.


9.             Pengurusan Diri

        Menjaga imej diri dari segi pakaian, tutur kata, gerak-geri, budi bahasa dan kesihatan diri.
        Personaliti yang baik. Tidak sombong, setia kawan, arif tentang perilaku dan cara bergaul, berdisiplin, berbudi bahasa dan berhemah tinggi.


10.          Kemajuan diri

        Sentiasa mencari peluang bagi meningkatkan kebolehan diri.
        Melaksanakan tugas dengan cemerlang.
        Sentiasa meningkatkan tahap kebolehan dan kecekapan dalam bidang yang diceburi.
        Sentiasa menyalakan semangat ingin tahu, mempunyai fikiran yang rasional dan saintifik serta semangat ingin berbakti bagi menyelesaikan masalah kerja dan masyarakat.

12. “Sepuluh nilai murni dalam Perkhidmatan Awam bertujuan untuk membimbing anggota-anggota ke arah melaksanakan tugasnya dengan cemerlang.”

(Nilai dan Etika PA)
 INTAN 1999

Sebagai anggota Perkhidmatan Awam , sejauh manakah nilai-nilai murni itu mempengaruhi komitmen anda bagi meningkatkan mutu perkhidmatan  dalam organisasi.

Jawapan:

Adil dalam perlantikan

·         Individu layak dan berkebolehan sahaja dilantik ke dalam satu-satu jawatan
·         Pekerja yang benar-benar memenuhi syarat dan dinilai dari perspektif yang adil sahaja disahkan dalam jawatan
·         Pekerja-pekerja yang layak dan berkemampuan sahaja dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat
   
      Amanah dalam menjalankan tugas

·         Bermakna boleh dipercayai sama ada menjalankan tugas ataupun menyimpan rahsia. Seseorang yang mempunyai nilai ini tidak akan menyeleweng dari tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Setiap urusan yang dipertanggungjawabkan akan ditunaikan serta dilaksanakan sebaik mungkin.
·         Nilai amanah ini akan membentuk perilaku individu yang mulia. Sebagai manusia kita hendaklah menunaikan amanah kepada tuhan ,negara,organisasi,masyarakat,keluarga dan diri sendiri.

Bertanggungjawab dalam perkhidmatan awam

·         bermakna kewajipan yang perlu dilaksanakan atau disempurnakan. Segala akibat dari tindakan serta perbuatannya akan dipertanggungjawabkan individu. Akauntabiliti adalah merupakan antara ciri utama nilai bertanggungjawab. Seseorang yang bertanggungjawab sentiasa bersedia dinilai dan diperiksa.

Ikhlas dalam perkhidmatan awam

·         Tidak menunjuk-nunjuk dalam menjalankan tugas kepada pegawai-pegawai atasannya
·         Tidak memilih sesuatu tugas tertentu untuk dilasanakan   umpamanya tidak mengutamakan tugas yang ada hubungan dengan kenaikan pangkat malah tidak mengetepikan tugas yang kurang berhubung dengan kenaikan pangkat atau ganjaran.

Dedikasi dalam perkhidmatan awam

·         Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia menjalankna tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya.
·         Tidak berputus asa dalam melaksanakan tugas dan sentiasa mengharapkan kejayaan .
·         Sanggup menghadapi cabaran dan persaingan dalam perubahan semasa demi meningkatkan maruah agama,bangsa dan negara

Tekun dalam perkhidmatan awam

·         Mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan diri supaya hasil kerjanya benar-benar sempurna
·         Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan untuk kemajuan negara
·         Dapat meningkatkan mutu kecekapan dan produktiviti ke tahap yang cemerlang

Berdisiplin dalam perkhidmatan awam

·         akur dan patuh kepada semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perkhidmatan dan tugas yang dijalankan. Patuh kepada perintah, rajin serta sentiasa berusaha mencari kemajuan dan kejayaan

Bekerjasama dalam perkhidmatan awam

·         Kita masing-masing saling memerlukan antara satu sama lain. Kerjasama yang diperlukan ini ialah kerjasama antara angota-anggota kerajaan di semua peringkat, semua perkhidmatan dan semua kementerian.Kerjasama juga penting antara sektor awam dan sector swasta

Berbudi mulia dalam perkhidmatan awam

·         Bertutur dengan lemah lembut tetapi tegas
·         Memberi layanan dengan wajah yang manis dan bersopan santun
·         Bertindak dengan kelakuan yang menyenangkan
·         Bersedia membantu orang lain dengan tangan terbuka

Bersyukur dalam perkhidmatan awam

·         Bekerja dengan tekun tanpa mengeluarkan sebarang rungutan
·         Patuh dan sabar menerima semua arahan
·         Sanggup mengorbankan masa dan tenaga dalam melaksanakan tugasnya demi kepentingan bangsa,agama dan negara.


    Huraikan

a)     Terangkan kepentingan nilai dan etika dlm perkhidmatan awam
b)     Jelaskan maksud dan pemakaian dua (2) nilai utama berikut dlm perkhidmatan awam
1.       Taat setia
2.       Berkecuali
Jawapan

Kepentingan Nilai dan etika dlm perkhidmatan awam
·         Nilai dan etiika menentukan arah dan memberikan makna kpd pemikiran, tindakan dan t/laku anggota perkhidmatan awam bagi memenuhi t/jawab dan amanah sbg pekerja
·         Nilai dan etiika memberi penyatuan dan penyelarasan antara anggota perkhidmatan awam sbg institusi utama yg membuat sumbangan kpd pembangunan tamadun masyarakat
·         Nilai dan etiika perkhidmatan awam merupakan standard mutlak bagi mendorong anggota perkhidmatan berkhidmat dgn ikhlas dan berkesan
Taat Setia
·         Taat setia kpd raja,negara dan kerajaan adalah nilai yg penting perlu diamalkan dan dihayati
·         Peraturan pegawai awam kelakuan dan tatatertib 1993 mengkhendaki pegawai pada setiap masa dan waktu menumpukan taat setianya yg tak berbelah bahagi kpd YDPA, negara dan kerajaan
·         Rukun negara menghendaki setiap pegawai mendukung prinsip kesetiaan kpd raja dan negara
·         Bagi menentukan nilai ini dipatuhi, setiap anggotanya dikehendaki mematuhi tatakelakuan serta ikrar yang termaktub dlm beberapa peruntukan yg berkenaan.

Berkecuali
·         Anggota perkhidmatan awam dikehendaki melaksanakan tugas tanpa membawa apa2 bentuk pengaruh atau tekanan luar berhubung dgn sesuatu tuntutan yg berkaitan dgn tugas awam.
·         Mereka tidak dibenarkan menyertai secara aktif dlm mana2 parti politik utk mengelakkan kerajaan drp menghadapi keadaan serba salah
·         Nilai ini termaktub dlm tatatertib 1993 dan surat pekeliling Bil 30 tahun 1974

    Pegawai awam hendaklah sentiasa memiliki keperibadian unggul yg dizahirkan melalui sikap dan tatakelakuan yg berasaskan nilai2 murni. Bagi memastikan semua pegawai menghayati nilai2 tsb nyatakan dan huraikan perkara2 bkt:-

a)   Mempunyai keazaman dan kegigihan
b)   Bersikap positif
c)   Mempunyai sifat keberanian dan sanggup menerima cabaran

Jawapan

Mempunyai keazaman dan kegigihan

·         Tidak berputus asa dan Sanggup berkorban masa dan tenaga bagi memastikan rancangan dan tugas dilaksanakan spt mana dijadualkan demi mencapai matlamat organisasi
·         Berupaya menggunakan strategi dan kaedah lain yg bersesuaian melalui inisiatif sendiri spt mdptkan sokongan pihak2 ttu utk memastikan objektif organisasi tercapai

Bersikap positif
·         Mempunyai keyakinan dan percaya sesuatu perkara boleh dilaksanakan walaupun dlm suasana dan keadaan yg sukar
·         Sentiasa percaya setiap isu atau masalah mempunyai jalan penyelesaian
·         Sentiasa menganggap sesuatu yg negatif itu boleh diperbaiki atau diterjemahkan kpd sesuatu yg bernilai positif

Mempunyai sifat keberanian dan sanggup menerima cabaran

·         Boleh mengemukakan pandangan secara berani tetapi secara bertangungjawab dan berhemah
·         Sanggup menerima cabaran utk memajukan diri dan organisasi
·         Mempunyai semangat dan keupayaan  utk melaksanakan tugas yg mencabar dan sanggup mengambil risiko dlm melaksanakannya


Koleksi Nota, Soalan dan Jawapan
Mungkin ada yang akan tercari-cari nota-nota yang sesuai untuk tujuan ke kursus ini. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Silakanlah komen, tetapi hendaklah menjaga etika. Ilmu untuk manfaat semua

ShareIt